سبد خرید 0

با آموزش، فراتر فکر کنید، فراتر بروید

چرا با آکادمی توف آموزش ببینم؟

تجربه و صلاحیت

TÜV Academy Iran-Germany بـا دســــترسـی بـــه دانـش و تجربـه روز دنیـا و بـا بهره‌گیـری از مدرسـان خـــبـره و بـا تجربـه، آموزش‌هـای خـود را بـا رویکـردی کاربـردی ارائـه می‌نمایـد.

اعتبار نام و گواهینامه

آکادمی توف به عنوان مـوسسه آموزش دهنده با پشتوانه بـیش از 20 سال فـــعالیت و اعتبارنامه از نــهاد‌هـای مــتفاوت دارای شهرت و اعتبار لازم برای ارایه گواهینامه های آموزشی می‌باشد.

تنوع دوره‌های آموزشی

آکادمی توف با ارائـه طیـف وسـیعی از خدمـات آموزشـی در قالـب بیـش از 250 عنـوان آموزشـی، ایـن امـکان را بـرای مخاطبـان فراهـم می‌نمایـد تـا نیازهـای آموزشـی متفـاوت خـود را از طریـق ایـن مجموعـه بـرآورده نماینـد.
دوره های پیش رو

تقویم دوره‌های آموزشی

از اینجا می‌توانید تقویم آموزشی را مشاهده و دانلود نمایید.

جدیدتریــــــــــــــــن مقــــــــــــالات
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://tuvacademy.ir/