دوره ایزو 14001 یک برنامه آموزشی است که برای ارائه درک عمیق سیستم‌های مدیریت محیط زیستی (EMS) به شرکت کنندگان طراحی شده است. EMS مجموعه ای از سیاست‌ها، فرآیندها و رویه‌هایی است که سازمان‌ها برای مدیریت و کاهش اثرات زیست محیطی خود از آن‌ها استفاده می‌کنند. استاندارد ISO 14001 پرکاربردترین چارچوب برای اجرای EMS در سطح جهانی است. این دوره برای افرادی مناسب است که می‌خواهند دانش خود را در زمینه سیستم مدیریت محیط زیست افزایش دهند و دانش لازم جهت پیاده سازیISO 14001 در سازمان خود را پیدا کنند.

راهنمای مطالعه

ISO 14001 چیست؟

ISO 14001 یک استاندارد بین المللی شناخته شده برای سیستم‌های مدیریت زیست محیطی (EMS) است. این استاندارد برای اولین بار در سال 1996 توسط سازمان بین المللی استاندارد (ISO) منتشر شد و از آن زمان تاکنون دو بار تجدید نظر شده است که آخرین نسخه آن ISO 14001:2015 است.

این استاندارد چارچوبی را برای سازمان‌ها فراهم می‌کند تا مسئولیت‌های زیست محیطی خود را به شیوه‌ای سیستماتیک و سازگار مدیریت کنند. این استاندارد الزامات یک EMS را تعیین می‌کند، که یک رویکرد ساختاریافته برای مدیریت اثرات زیست محیطی سازمان است. EMS ابزاری است که سازمان‌ها می‌توانند از آن برای شناسایی، مدیریت و کاهش اثرات زیست ‌محیطی خود استفاده کنند، در حالی که قوانین و مقررات زیست‌محیطی مربوطه را رعایت می‌کنند.

استاندارد ISO 14001 برای همه انواع سازمان‌ها، صرف نظر از اندازه، بخش یا مکان آن‌ها قابل اجرا است و به گونه‌ ای طراحی شده است که انعطاف پذیر و سازگار باشد، به طوری که سازمان‌ها بتوانند آن را با نیازها و شرایط خاص خود تنظیم کنند. این استاندارد بر اساس چرخه Plan-Do-Check-Act (PDCA) تدوین شده است که یک فرآیند بهبود مستمر است که بر اساس آن سازمان‌ها می توانند از آن برای بهبود عملکرد محیطی خود در طول زمان استفاده کنند.

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت محیط زیست بر اساس ISO14001:2015

سرفصل‌های دوره آموزشی ISO 14001 شامل چه مواردی می‌باشد؟

مقدمه‌ ای بر سیستم‌های مدیریت زیست محیطی

این دوره با مقدمه ای بر EMS، شامل تعریف، هدف، مزایا و عناصر کلیدی EMS آغاز می‌شود.

بررسی اجمالی استاندارد ISO 14001

شرکت کنندگان در مورد استاندارد ISO 14001، از جمله ساختار، الزامات، و نحوه ارتباط آن با سایر استانداردهای سیستم مدیریت ISO آشنا خواهند شد. در دوره ممیزی داخلی ایزو 14001 و دوره سرممیزی ایزو 14001 مباحث مربوط به ممیزی یک EMS به طور کامل تشریح می‌گردد.

جنبه‌ها و اثرات زیست محیطی

شرکت کنندگان یاد خواهند گرفت که چگونه جنبه‌ها و اثرات زیست محیطی از جمله چگونگی تعیین اهمیت آن‌ها و چگونگی توسعه کنترل‌ها برای مدیریت آن‌ها را شناسایی و ارزیابی کنند. در دوره مبانی ایزو ۵۰۰۰۱ مبانی و الزامات یک سیستم مدیریت انرژی بر اساس ISO 50001:2018 تشریح می‌گردد.

الزامات قانونی و سایر الزامات

شرکت کنندگان در مورد الزامات قانونی و سایر الزامات که سازمان‌ها باید از آن‌ها پیروی کنند یاد خواهند گرفت.

آشنایی با اهداف و برنامه‌های مدیریتی

شرکت کنندگان یاد خواهند گرفت که چگونه اهداف و مقاصدی را برای EMS خود تعیین کنند، برنامه‌های مدیریتی را برای دستیابی به آن‌ها توسعه دهند و پیشرفت در جهت دستیابی به آن‌ها را نظارت کنند.

بررسی محیطی

شرکت کنندگان یاد خواهند گرفت که چگونه یک بررسی محیطی انجام دهند، از جمله نحوه شناسایی عملکرد محیطی سازمان، نقاط قوت، ضعف و فرصت های بهبود.

راهنمای EMS و رویه‌ها

شرکت‌کنندگان یاد خواهند گرفت که چگونه یک کتابچه راهنمای EMS و رویه‌ها، از جمله نحوه مستندسازی EMS و چگونگی ایجاد مسئولیت‌ها و اختیارات را ایجاد کنند.

کنترل عملیاتی

شرکت‌کنندگان خواهند آموخت که چگونه کنترل‌های عملیاتی را برای مدیریت اثرات زیست‌محیطی، از جمله چگونگی توسعه روش‌هایی برای مدیریت زباله، انتشار و سایر اثرات زیست‌محیطی ایجاد کنند.

آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

شرکت کنندگان یاد خواهند گرفت که چگونه رویه‌های آمادگی و واکنش اضطراری را توسعه دهند، از جمله نحوه شناسایی موارد اضطراری بالقوه، ایجاد رویه‌های واکنش، و انجام تمرینات.

نظارت، اندازه گیری و ارزیابی

شرکت کنندگان یاد خواهند گرفت که چگونه عملکرد EMS خود را نظارت و اندازه گیری کنند، از جمله نحوه ایجاد شاخص‌های عملکرد، جمع آوری داده‌ها و ارزیابی عملکرد.

بررسی مدیریت

شرکت کنندگان یاد خواهند گرفت که چگونه بررسی های مدیریتی EMS خود را انجام دهند، از جمله نحوه ارزیابی عملکرد، شناسایی فرصت‌های بهبود، و بازنگری EMS در صورت لزوم.

بهبود مستمر

در این بخش شرکت کنندگان یاد خواهند گرفت که چگونه EMS خود را به طور مستمر بهبود بخشند، از جمله چگونگی شناسایی فرصت‌های بهبود، تعیین اهداف بهبود و اجرای اقدامات بهبود. ‌

دوره آموزشی ایزو ۱۴۰۰۱ برای چه کسانی مناسب است؟

دوره آموزشی ISO 14001 برای متخصصانی از صنایع مختلف مناسب است که می‌خواهند نحوه پیاده سازی سیستم‌های مدیریت زیست محیطی را در سازمان خود بیاموزند:

  • مدیران و افسران محیط زیست
  • متخصصان بهداشت و ایمنی
  • متخصصان مدیریت کیفیت
  • مدیریت ارشد و مدیران اجرایی
  • مهندسین و کادر فنی
  • مشاوران و ممیزان

مزایای دوره آموزشی ایزو ۱۴۰۰۱ چیست؟

درک اصول سیستم‌های مدیریت زیست محیطی

دوره مبانی ISO 14001 به شرکت کنندگان درکی از اصول، مفاهیم و مزایای EMS ارائه می‌دهد. شرکت کنندگان یاد خواهند گرفت که چگونه جنبه‌ها و اثرات زیست محیطی را شناسایی و مدیریت نمایند، اهداف را تعیین، و عملکرد را نظارت و اندازه گیری کنند.

آموزش پیاده سازی ISO 14001

این دوره به شرکت کنندگان دانش عملی در مورد نحوه پیاده سازی استاندارد ISO 14001 در سازمان‌های خود ارائه می‌دهد. شرکت کنندگان نحوه بررسی زیست محیطی را می‌آموزند، یک کتابچه راهنمای EMS ایجاد کنند، رویه‌ها و فرآیندها را ایجاد کنند و الزامات قانونی و سایر موارد را شناسایی و مدیریت کنند.

بهبود عملکرد زیست محیطی

این دوره به شرکت کنندگان می‌آموزد که چگونه یک EMS را پیاده سازی کنند که می‌تواند به سازمان‌ها در بهبود عملکرد زیست محیطی خود کمک کند. شرکت کنندگان یاد خواهند گرفت که چگونه اثرات زیست محیطی را شناسایی و کاهش دهند، زباله‌ها و انتشارات را به حداقل برسانند و منابع طبیعی را حفظ کنند.

افزایش مسئولیت اجتماعی

این دوره به شرکت کنندگان کمک می‌کند تا نقش EMS در مسئولیت اجتماعی سازمان را درک کنند. شرکت کنندگان یاد خواهند گرفت که چگونه با ذینفعان درگیر شوند، کانال‌های ارتباطی ایجاد کنند و استراتژی‌های پایداری را توسعه دهند که با ارزش‌ها و اهداف سازمان همسو باشد.

بهبود مدیریت ریسک

این دوره به شرکت کنندگان می‌آموزد که چگونه ریسک‌ها و فرصت‌های محیطی را شناسایی و مدیریت کنند. شرکت‌کنندگان یاد خواهند گرفت که چگونه ارزیابی‌های ریسک را انجام دهند، برنامه‌های اضطراری را توسعه دهند و روش‌های واکنش اضطراری را بهبود بخشند. در دوره مدیریت ریسک بر اساس استاندارد ISO 31000:2018 نحوه شناسایی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی ریسک و تعیین اقدامات لازم برای کاهش و اصلاح ریسک در جهت رسیدن به معیار ریسک تشریح می‌گردد.

کسب مزیت رقابتی

این دوره به سازمان‌ها کمک می‌کند تا با بهبود عملکرد محیطی، کاهش هزینه‌ها و افزایش شهرت، مزیت رقابتی کسب کنند. پیاده‌سازی EMS همچنین می‌تواند به سازمان‌ها کمک کند تا از مقررات زیست‌محیطی پیروی کنند و از مجازات‌های قانونی اجتناب کنند. 

نظرات

متوسط امتیازات

0
بدون امتیاز 0 رای
40,000,000 ریال
0 نقد و بررسی

جزئیات امتیازات

5 ستاره
0
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی ISO14001:2015 (سیستم مدیریت محیط زیست)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *